ITS

ITS, Intelligenta transportsystem, gör det möjligt att använda samhällets infrastruktur på ett bättre sätt, så att framkomlighet och trafiksäkerhet förbättras samtidigt som miljöpåverkan minskas.

ITS-lösningar är numera en naturlig del av vår trafikmiljö. Det kan handla om allt från enkla varningsskyltar till avancerade trafikledningssystem i våra städer. ITS gör samhällets infrastruktur lite smartare, och resultatet är säkrare, miljövänligare och effektivare transporter som ser till att människor och gods kan komma fram säkert och i tid.

ITS gör att man kan få större nytta av gjorda investeringar. Det kan t.ex. handla om körfält med variabla riktningar eller möjligheten att genomföra en snabb omledning av trafiken vid en olycka. Samtidigt kan förvaltningskostnaderna minskas eftersom drift- och underhållsarbetet underlättas av möjligheten att reglera trafiken mer dynamiskt.

Vi har byggt lösningar för trafikledning, trafikstyrning och trafikinformation som ger full kontroll över trafikflödet sedan 1993. Med stabila, flexibla systemlösningar samlas alla funktioner och all information i enkla och överskådliga användargränssnitt så att både trafikledare och trafikanter får tillförlitlig infomation och kan fatta rätt beslut och vidta rätt åtgärder snabbt och säkert.

En annan fördel med ITS är att trafikanläggningarna övervakas på ett effektivt och enkelt sätt. Det gör att man kan agera i tid så att störningar undviks helt – eller om de ändå uppstår – kan se till att de negativa konsekvenserna minimeras.

Trafikledning

Ett växande samhälle genererar mer och mer trafik. Vi bygger lösningar som gör det möjligt att utnyttja befintlig infrastruktur bättre och öka säkerheten genom att övervaka och styra trafikflödet på ett smartare sätt.

Läs mer

Trafikstyrning

Trafik utgör en komplicerad process i vår infrastruktur. Det är viktigt att ge trafikledarna en tydlig bild över trafiksituationen och möjlighet att styra och leda om trafiken.

Läs mer

Trafikinformation

När en trafikstörning inträffar uppstår snabbt stora problem, och det är viktigt att snabbt nå ut med tydlig och relevant information till både trafikledare och trafikanter.

Läs mer

Trafikmätning

Tillförlitlig trafikmätning ger underlag för beslut om åtgärder där de behövs bäst. Vi erbjuder lättanvända och tillförlitliga lösningar som ger möjlighet att räkna fotgängare, cyklister, bilar och andra trafikslag.

Läs mer

Parkeringsledning

En levande stadskärna både förutsätter och genererar biltrafik. Genom att hjälpa bilister att snabbt och enkelt hitta en ledig plats kan man förbättra både tillgänglighet, framkomlighet och miljö.

Läs mer

Vill du veta mer?