Vår nutid

Infracontrol är en oberoende systemintegratör, specialiserad på IT-lösningar för samhällets infrastruktur. Vi hjälper till att skapa ett bättre fungerande samhälle med användarvänligare, nyttigare och smartare IT-lösningar.

Med vårt speciella intresse för användbarhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att hjälpa människan istället för tvärtom. Våra systemlösningar bidrar till en mer intelligent infrastruktur som resulterar i höjd säkerhet, minskad miljöbelastning, förbättrad arbetsmiljö och ett bättre utnyttjande av samhällets investeringar.

Infracontrol sysselsätter ca 30 medarbetare och omsätter ca 60 MSEK/år. Vi har vårt huvudkontor i Mölndal samt lokalkontor i Stockholm, Lissabon och Madrid. Våra kunder utgörs av offentliga verksamheter med ansvar för samhällets infrastruktur inom stat och kommun.

60

MSEK / år

150+

AKTIVA KUNDER

30

MEDARBETARE

Kvalitet och miljö

Vi har en egen utvecklad och väl beprövad projektmodell som hjälper oss att genomföra våra projekt så enkelt och effektivt som möjligt, och alltid med användarna i centrum. Den har vi arbetat fram för att vi tycker att tekniken alltför ofta tar överhanden, på bekostnad av användarna och den nytta man egentligen är ute efter att uppnå.

Projektmodellen gör att den kunskap och erfarenhet som användarna har tas till vara och integreras i de lösningar och funktioner som sedan ska användas. Det är också ett bra sätt att säkra nyttan med investeringar i nya stödsystem eftersom man skapar ett engagemang och förankrar nya system hos användarna redan från början.  

Kvalitetspolicy

Infracontrol skall hålla en hög och jämn kvalitet i verksamhetens alla delar genom att:

 • Med helhetssyn förstå kundernas verksamhet, behov och krav
 • Anpassa varor och tjänster till varje kunds behov, krav och förväntningar
 • Säkerställa att medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för att nå ställda krav på helhetsresultat och kvalitet
 • Kontinuerligt förbättra våra processer för att säkerställa att fastställda mål kan nås
 • Stödja medarbetarna med effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg och stödsystem samt kompetensutveckling
 • Uppträda ärligt och seriöst i alla sammanhang
 • Genomföra alla aktiviteter i enlighet med företagets varumärkesplattform
 • Skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, följa upp det samlade resultatet samt successivt utveckla verksamheter och resurser

Miljöpolicy

Genom kunskap och aktivt engagemang utformar vi vår verksamhet på ett sådant sätt att vår belastning på miljön ständigt minskar. Det uppnår vi genom att:

 • Aktivt uppmana och motivera våra anställda till ett medvetet miljötänkande
 • Följa miljölagar och uppfylla myndighetens krav
 • Internt inom företaget sträva efter så liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär bl.a. att vi arbetar för att minska mängden förbrukningsmaterial samt att samordna resor.
 • I våra uppdrag ta med miljöaspekten som ett av de krav som ställs på utrustning, materialval och funktioner samt att föreslå tekniska lösningar som bidrar till en minskad energiförbrukning.
 • I projekten beaktas miljöaspekter vid projektstart
 • Prioritera utveckling och försäljning av lösningar som bidrar till en minskad negativ miljöpåverkan

Årets tillväxtföretag

Infracontrol utsågs till Årets Tillväxtföretag 2013 av Business Region Göteborg, som ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

Infracontrol var ett av tre nominerade företag som valts ut bland de över 500 små- och medelstora företag som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Juryns motivering till priset
”Genom ett målmedvetet arbete redan från start har detta företag skapat en fantastisk utveckling. Med en tydlig och inspirerande vision och en väl förankrad varumärkesplattform har de kunnat fokusera på vad som är viktigt. Detta kombinerat med ett tydligt ledarskap har resulterat i att man har byggt upp en företagskultur där man har roligt på jobbet och där medarbetarna trivs och stannar kvar.  Årets Tillväxtföretag 2013 har definitivt en stabil bas för fortsatta framgångar.”

Vår historia

1993 fick vi en bra idé: Man borde på något vis “koppla upp” alla tekniska anläggningar som finns i vår infrastruktur, och få bättre överblick och kontroll över alla funktioner som är så viktiga för vårt samhälle. Och istället för dyra specialutvecklade lösningar för styrning och övervakning borde man använda sig av modern och tillförlitlig teknik från industrin. Sagt och gjort.

Den idén blev Infracontrol, helt enkelt. Här kan du läsa om våra första större projekt som var starten på arbetet med att skapa en mer intelligent infrastruktur. 

Gnistängstunneln, Vägverket Region Väst, 1993

Infracontrol byter ut den gamla styrutrustningen från 60-talet till nya programmerbara styrsystem. Resultatet blir bl.a. förbättrad luftkvalitet och säkerhet i tunneln. Samtidigt införs den första generella plattformen för fjärrövervakning och styrning på Vägverket i Göteborg.  
 
Plattformen har sedan dess utvecklats och växt i omfattning och är nu en av de viktigare delarna i Vägverkets Trafikinformationscentral, TIC.  Därifrån hanteras inte bara alla tunnlarna i Göteborg utan även trafikinformationsskyltar, TV-kameror, variabla hastighetsskyltar, pumpstationer m.m. 

Göta Älvbron, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 1994

I samarbete med Gatubolaget installerar Infracontrol ett nytt datorbaserat manöversystem med grafiskt gränssnitt. Hantering av bommar och signaler, klaffstyrning och loggning av de fartyg som passerar kan nu göras på ett enklare sätt.   
Lösningen är unik och etablerar en standard för hur fjärrstyrningssystem för broar numera är utformade. 
 
Systemet har genomgått några mindre uppgraderingar och kompletteringar sedan dess men är ett bra exempel på Infracontrols medfödda förmåga att skapa framtidssäkra lösningar. 

Fjärrövervakning av Hammarkullens Station, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 1994

När Hammarkullens Station ska fjärrstyras ställs Trafikkontoret inför en svår fråga: Hur ska alla olika tekniska system kunna samlas ihop och hanteras från en annan plats på ett säkert sätt? Infracontrol undersöker användarnas behov och tar fram lösningen. Man inför då ett industriellt styr- och övervakningssystem som gör det möjligt att via TV-kameror, telefoner, larm- och styrsystem kunna sköta stationens samtliga funktioner på ett enkelt och överskådligt sätt.  
 
Lösningen är i drift än idag, om än med några uppgraderingar under de drygt 20 åren som gått. 

Resenärsinformation, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 1996

Trafikkontoret i Göteborg har redan 1996 ett system för att visa avgångstider med elektroniska skyltar på ett antal hållplatser. Nu vill man bygga ut systemet för att kunna ge samma information över hela staden. Infracontrol får uppgiften att ta fram en generell plattform som också ska fungera som ett stödsystem för informatörerna på G-TIC, Göteborgs Trafikinformationscentral.  
 
Idag ägs och drivs systemet av Västtrafik, men informationen som du kan se på hållplatserna bygger på de principer som vi på Infracontrol var med och tog fram för mer än 10 år sedan. 

Historiska Special Reports

I samband med vårt 20-årsjubileum 2013 gav vi ut ett antal ej tidigare publicerade artiklar. Läs mer om dessa viktiga projekt i vår historia som var med och lade grunden till det som är Infracontrol idag.