malmen - Foto Cyklistbloggen.se

Foto: Cyklistbloggen.se / Christian Gillinger

Enligt en rapport från VTI är ungefär en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus cyklister, vilket gör dem till den största gruppen av svårt skadade vägtrafikanter. Majoriteten av dessa har skadats i en singelolycka och mer än en fjärdedel av olyckorna är relaterade till bristande drift och underhåll av cykelvägar. Ett av förslagen i rapporten är att göra det enklare för cyklisterna att lämna information om farliga brister, så att väghållarna kan åtgärda dem innan någon skadas.

Anna Niska, Tekn. Dr. och cykelforskare på VTI, har varit projektledare för utredningen som finansierats av Länsförsäkringars forskningsfond. Hon säger att säkerhetsaspekten är mycket viktig nu när fler och fler väljer cykeln som transportmedel:

– Det är viktigt att väghållaren blir mer medveten om betydelsen av en hög drift och underhållsstandard för cyklisternas säkerhet. Cyklister är mycket känsliga för brister i vägytan och alltså behöver drift- och underhållsåtgärder på cykelvägnätet prioriteras. Det behövs metoder för att identifiera brister i vägnätet och rutiner för att snabbt åtgärda dem.

 

Mer än en fjärdedel av olyckorna är relaterade till bristande drift och underhåll

VTI har genomfört en studie finansierad av Länsförsäkringars forskningsfond, vars syfte varit att närmare studera cyklisters singelolyckor för att se hur de kan undvikas eller hur skadeverkningarna av dem kan mildras. Enligt rapporten är ungefär en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus cyklister, vilket gör dem till den största gruppen av svårt skadade vägtrafikanter. Majoriteten av dessa har skadats i en singelolycka. Mer än en fjärdedel av olyckorna är relaterade till drift och underhåll av cykelvägar, enligt Anna Niska på VTI, som har varit projektledare för studien och är en av medförfattarna till rapporten:

De olycksorsaker som oftast förekommer relaterat till bristande drift och underhåll är ishalka, följt av omkullkörning på rullgrus. Andra orsaker är att man kört i gropar eller annan ojämnhet på vägytan, har cyklat omkull på tillfälliga föremål såsom grenar eller skadat sig i anslutning till vägarbeten.

Hon understryker dock att det sällan är en enskild faktor som utgör orsak till olyckorna och att rapportens sammanställningar bygger på den faktor som ansetts vara huvudorsak till varje olycka.
 

Bild1

Vänster: Fördelning av kända orsaker till cyklisters singelolyckor (%). Höger: Fördelning av orsaker relaterat till drift och underhåll (%)

Bättre information kan minska antalet olyckor

Av rapporten framgår att många av de som råkat ut för olyckor säger att olyckan inte hade hänt om väghållningen hade varit bättre. En av orsakerna till bristerna kan vara att väghållaren helt enkelt saknar information.

Vi ser att det finns ett behov av att på ett enkelt och lättillgängligt sätt kunna framföra och rapportera brister i vägutformning samt drift och underhåll till väghållaren, säger Anna Niska. I det fallet är det också viktigt med återkoppling så att den som gjort en inrapportering får information om att meddelandet nått rätt mottagare och vilka eventuella åtgärder som kommer att genomföras.

Jonas Bratt på Infracontrol säger att Infracontrol Online kan fylla en viktig funktion i detta sammanhang:

Cyklister är ofta mycket engagerade trafikanter och har lätt att upptäcka saker som inte står rätt till. De kommuner som anslutit sig till Infracontrol Online kan erbjuda dem en enkel möjlighet att rapportera fel och brister, så att dessa kan åtgärdas innan någon skadas. Samtidigt får kommunen full kontroll över att åtgärderna verkligen genomförs och kan rapportera tillbaka till den som anmälde felet.

Vill du läsa mer om resultatet av studien så kan du ladda ner rapporten här: VTI rapport 779 – Cyklisters singelolyckor, Analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar