Bild3

Infracontrol har tagit fram en helt ny lösning för övervakning av Göteborgs Stads spåranläggningar. Syftet är att förbättra säkerheten i signalsäkerhetsanläggningarna, där spårtrafiken går skild från övrig trafik och enbart regleras med trafiksignaler. Den nya lösningen är baserad på PLC- och SCADA-system som ger tillgång till enkla och säkra funktioner för styrning och övervakning. Systemet har även en smart funktion som loggar alla signalförändringar i anläggningarna och presenterar den med hjälp av en lättanvänd uppspelningsfunktion som är ett bra stöd vid utredningar efter trafikstörningar.

Bo Löfgren på Gatubolaget har varit engagerad i framtagningen av den nya lösningen:

Jag fick i uppdrag att utreda vissa eltekniska problem i en anläggning och insåg då möjligheten att använda ett styr- och övervakningssystem av samma typ som vi installerat i Göteborgs tunnlar och på Göta Älvbron. Det har gett oss helt nya möjligheter att övervaka och logga alla signalförändringar. Första installationen är gjord på Frölunda Torg med gott resultat, och vi kommer nu att fortsätta med de resterande tio anläggningarna.

 

Beslutsstöd i kritiska situationer

I Göteborg finns ett antal s.k. signalsäkerhetsanläggningar. Det är spåranläggningar med växlar och signaler med höga krav på säkerhet, där trafiken regleras med signaler. Nu har Infracontrol i samarbete med Bo Löfgren på Gatubolaget utvecklat en ny lösning för styrning och övervakning av dessa kritiska anläggningar, på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg. Systemet används dels av trafikledarna på TLX, Göteborgs Spårvägars Trafikledningsexpedition, dels av drift- och underhållspersonalen som arbetar ute i fält.

På TLX är en av de viktigaste funktionerna att i tid upptäcka risker för störningar och att ge trafikledarna ett tillförlitligt beslutsstöd. All information presenteras därför i tydliga och lättanvända grafiska användargränssnitt.

Funktionerna för fjärrstyrning och övervakning av signaler, växlar, växelvärme och andra kringliggande funktioner måste vara tydliga och enkla att använda, säger Bo Löfgren. I en kritisk situation måste trafikledarna snabbt kunna fatta riktiga beslut och då får det inte finnas risk för krångel eller missförstånd.

 

Smart och enkel loggningsfunktion

På samma sätt som trafikledarna behöver ett snabbt och enkelt stöd i sitt arbete behöver även personalen som jobbar ute på fältet tillgång till effektiva verktyg. Där måste man enkelt kunna analysera störningar så att man snabbt kan avhjälpa eventuella fel i anläggningarna. Systemet innehåller därför en smart funktion som loggar alla signalförändringar i anläggningarna med mycket hög upplösning. Den loggade informationen presenteras i form av diagram eller med en uppspelningsfunktion och är ett bra stöd vid utredningar efter trafikstörningar.

Med den nya loggningsfunktionen får man full kontroll över alla händelseförlopp i anläggningarna, säger Johan Höglund på Infracontrol. Den tydliga och enkla funktionen för uppspelning av loggad information gör det lättare att analysera händelseförlopp i samband med utredning av rapporterade incidenter.

 

Bild4

En spårplan i det nya systemet som visar signalsäkerhetsanläggningen på Frölunda Torg, här, i uppspelningsmod med kontrollen som ser ut som en videobandspelare högst upp till vänster.

Industriell lösning

Styrsystemen i anläggningarna utgörs av Mitsubishi PLC-system som övervakas med hjälp av SCADA-systemet FIX. Det är en lösning som Infracontrol nu har flera års god erfarenhet av:

Vi har använt den här lösningen bland annat i Tingstadstunneln och på Göta Älvbron, berättar Johan Höglund. Den ger hög driftsäkerhet, flexibilitet och en möjlighet att skapa tydliga och intuitiva användarfunktioner.

Han understryker hur viktigt just det sista är, att skapa ett fungerande samspel mellan människa och teknik så att systemet hjälper användaren istället för tvärtom, som det tyvärr ofta blir i dessa sammanhang.

Lämna ett svar